Matsuo Sato

 

Hiroko Nishino

 

Sizuca Sumi

 

Sandra Mistue

 

Walter Akimura

 

Alessandro Ohya

 

Maurilio Matsumoto

 

Hashiguti Augusto

 

Alvaro Carrasco